Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

Cách chơi Grow Valley

1.Cái com-pa.
2.Cái cuốc.
3.Phần mềm.
4.Cái bánh răng.
5.Cái kính hiển vi.
6.Cái lọ đựng thuốc thí nghiệm.
7.Cái trái tim.

1 nhận xét: